கடன் எண்: #10847013744 | வாடகை கடன்கள் | 68000

கடன் எண்: #10847013744 | வாடகை கடன்கள் | 68000

கணக்கு மேலாளர்: லியர்
(ஒரு கணக்கு மேலாளர் வாடிக்கையாளருடன் ஒப்பந்தத்தை மூடுவதற்கு தரகர் உதவி செய்கிறார்)
கணக்கு மேலாளருடன் வேலை செய்ய வாடிக்கையாளர் தேர்வு செய்கிறார்:
குறிப்பிடுவது:

தரகர்கள்: ஏலம் எடுக்க அனைத்து தரகர்களுக்கும் திறக்க!
திறந்த தேதி: 11/07/2022
புரோக்கர்களிடமிருந்து விதிமுறைகள் முன்: 11/14/2022 (அதற்குப் பிறகு அதிக ஏலங்கள் இல்லை)
அமெரிக்க நிலை: அமெரிக்க குடிமகன்

Comments மூடப்பட்டது.