Cwestiynau Cyffredin

Cwestiynau Cyffredinol

Mae Nadlan Capital Group yn fenthyciwr masnachol sy'n arbenigo mewn eiddo tiriog preswyl. Rydym yn darparu atebion cyllido fforddiadwy i fuddsoddwyr preswyl.

Rydym yn cynnig benthyciadau tymor cost isel i ariannu eiddo rhent sefydlog a benthyciadau pont hyblyg ar gyfer strategaethau buddsoddi tymor byr. I gael trosolwg o'n cynnyrch, cliciwch yma.

Rydym yn fenthyciwr masnachol sy'n darparu cyllid i fusnesau sy'n buddsoddi mewn eiddo preswyl nad yw'n berchnogion. Mae ein benthycwyr yn defnyddio'r enillion o'n benthyciadau i ariannu eu busnesau eiddo tiriog tra bod benthycwyr benthyciadau cartref preswyl yn defnyddio eu derbyniadau i ariannu eu prif breswylfa.

Cwestiynau gan Fenthycwyr

Mae ein benthycwyr yn amrywio o'r rhai sydd wedi gosod a fflipio cartrefi cwpl i'r rhai sy'n rheoli cannoedd o eiddo rhent. Mae gennym fenthyciadau wedi'u teilwra i wahanol lefelau profiad benthyciwr ac anghenion cyllido.
Ydw. Oherwydd ein bod yn fenthyciwr masnachol, bydd angen Endid Pwrpas Arbennig arnoch (Corfforaeth Atebolrwydd Cyfyngedig, neu LLC yn nodweddiadol) ar gyfer eich benthyciad. Os nad oes gennych un, nid oes angen poeni - fel rheol mae'n broses syml iawn a gall ein tîm eich cynorthwyo.
Mae ein Benthyciadau Rhent ar gyfer eiddo rhent sefydlog gyda chartrefi ar brydles. Yn nodweddiadol, mae hyn yn golygu bod bron pob cartref yn cael ei brydlesu neu yn y broses o gael ei brydlesu pan fydd y benthyciad yn cau. Mae nifer o'n benthycwyr yn manteisio ar ein Benthyciadau Bridge i brynu ac agregu eiddo nes eu bod ar brydles yn bennaf ac y gellir eu hariannu gyda Benthyciad Rhent.
Ydw. Mae gwladolion tramor yn rhan bwysig o'n busnes.
Yn gyffredinol, nid oes gennym drothwy sgôr credyd gofynnol. Yn lle, rydym yn edrych ar broffil credyd cyffredinol, hanes a hylifedd benthyciwr.

Cwblhewch ein cais ar-lein, anfonwch e-bost atom yn [e-bost wedi'i warchod] neu ffoniwch ni yn
(+1)
978-600-8229 i ddechrau arni.

Cwestiynau gan Broceriaid

Ydym, rydym yn gweithio'n helaeth gyda broceriaid ac rydym bob amser yn chwilio am berthnasoedd newydd. Mae gennym raglenni partner sy'n galluogi broceriaid i ennill iawndal ystyrlon.

Cwblhewch ein ffurflen atgyfeirio brocer ar-lein, anfonwch e-bost atom yn suppo[e-bost wedi'i warchod] neu ffoniwch ni ar 978-600-8229 i ddechrau.

Cwestiynau ar Gynhyrchion

Ydym, rydym yn cynnig Benthyciadau Rhent atebolrwydd a heb fod yn atebol. Gwarantir benthyciadau troi gan yr unigolyn neu'r gweithredwr. Dim ond eiddo tiriog sylfaenol y benthyciwr sy'n sicrhau benthyciadau digolledu, gyda rhai eithriadau megis twyll a methdaliad.
Ydw. Mae llawer o'n benthycwyr yn manteisio ar y nodwedd hon.
Rydym yn ariannu rhai costau adsefydlu o dan ein Benthyciadau Trwsio a Fflipio. Rydym hefyd yn cynnig benthyciadau Ground Up Construction i fuddsoddwyr cymwys.
Cymhareb cwmpas y gwasanaeth dyled (DSCR) yw perthynas incwm gweithredu net blynyddol (NOI) eiddo â'i wasanaeth dyled morgais blynyddol (taliadau prif a llog). Ar gyfer Benthyciadau Rhent, rydym yn defnyddio DSCR i bennu pa mor fawr o fenthyciad y gellir ei gefnogi gan y llif arian a gynhyrchir o bortffolio benthyciwr.
Benthyciad-i-Werth (LTV) yw'r berthynas rhwng maint y benthyciad a gwerth cyfredol yr eiddo sy'n cefnogi'r benthyciad. Rydym yn defnyddio LTV i bennu maint Benthyciad Rhent a'r enillion ymlaen llaw ar gyfer Llinellau Credyd.
Mae cynnal a chadw cynnyrch yn fath o gosb rhagdalu sydd ond yn berthnasol os yw'r benthyciwr yn talu'r benthyciad cyn dyddiad a bennwyd ymlaen llaw. Os yw'n berthnasol, y taliad sy'n ddyledus yw gwerth presennol y taliadau llog sy'n weddill yn y dyfodol dros falans tymor y benthyciad.
Mae'r rhan fwyaf o'n Benthyciadau Rhent yn amorteiddio ar sail amserlen 30 mlynedd. Mae gennym hefyd opsiynau Diddordeb yn Unig ar gael.
Ar gyfer ein Benthyciad Portffolio Rhent, mae angen o leiaf 5 eiddo arnom. Rydym hefyd yn cynnig benthyciad rhent ased sengl ar eiddo unigol.

Yn dibynnu ar gynnyrch y benthyciad, mae angen isafswm symiau gwahanol arnom. Cliciwch yma i gael trosolwg o'r cynnyrch sy'n dangos y symiau lleiaf ac uchaf ar gyfer pob un cynnyrch.

Rydym yn cynnig cyfraddau llog sefydlog ar bob cynnyrch.
Mae'r balans sy'n ddyledus yn ddyledus ar y dyddiad aeddfedu. Cyfeirir at hyn yn aml fel taliad “balŵn”. Cysylltwch â ni i drafod y gwahanol opsiynau.
Mae gennym ofynion yswiriant penodol i'r wladwriaeth ar gyfer atebolrwydd eiddo a masnachol. Cysylltwch â ni am ofynion penodol o ran eich asedau portffolio.
Ar gyfer Benthyciadau Portffolio Rhent, mae angen cronfeydd wrth gefn ar gyfer trethi, yswiriant a gwariant cyfalaf.

Cwestiynau ar Broses

Rydym fel arfer yn ymateb yn ôl i ddarpar fenthycwyr gyda thaflen dymor rhwng 2-7 diwrnod.
Mae'r rhan fwyaf o'n Benthyciadau Rhent yn cau o fewn 4-6 wythnos. Mae ein Benthyciadau Pontydd fel arfer yn cau o fewn 3-4 wythnos.
Ydw. Gall benthycwyr hunanreoli eu heiddo eu hunain neu ddefnyddio rheolwyr eiddo 3ydd parti.
Ydw. Rydym yn ceisio cau trafodion cyn gynted â phosibl. Yn aml, mae hyn yn golygu y byddwn yn gweithio gyda chwmnïau teitl / escrow benthyciwr.